Inloggen als federatielid Inloggen als clubbestuurder

Algemene Voorwaarden federatieleden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wandelsport Vlaanderen vzw: Wandelsport Vlaanderen vzw, afgekort WSVL, Gentse Steenweg 132, 8340 Damme. Email: info@wandelsport.be, BTW nummer: BE 0643 481 073

Gezinsleden: ingeschreven leden wonende op eenzelfde adres

Lid: natuurlijke persoon die bij WSVL is aangesloten

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle door Wandelsport Vlaanderen vzw gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

2.2 Inschrijving vindt plaats door: het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen én te verzenden én het lidgeld te betalen.

2.3 Na elektronische betaling is het lidmaatschap in orde voor het lopende kalenderjaar. Voor betalingen die gebeuren tussen 1 oktober en 31 december geldt het lidmaatschap ook voor het daarop volgende jaar. Indien er geen betaling is gebeurd, kan er zich niemand beroepen op het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande voordelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Wandelsport Vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via het magazine of via de website of via email op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop de WSVL de betaling van het Lid heeft ontvangen.

4.2 Het Lid is op de hoogte dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar (met uitzondering van de betalingen die vanaf 1 oktober gebeuren, deze zullen tot 31 december van het daarop volgende jaar geldig zijn).

4.3 Ook indien het Lid geen gebruik kan of wil maken van de verzekering of andere diensten, die deel uitmaken van Wandelsport Vlaanderen vzw, heeft hij/zij geen recht op korting en/of terugbetaling van het lidgeld.

Artikel 5. Lidmaatschapsgelden

5.1 Lidmaatschapsgelden worden online betaald.

5.2 Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen jaar heeft het lid geen recht op korting. Nieuwe lidmaatschappen, die worden betaald vanaf oktober zullen wel geldig zijn tot 31 december van het daarop volgende jaar.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 6. Privacy

6.1. Wandelsport Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

6.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is Wandelsport Vlaanderen vzw.

6.3. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan Wandelsport Vlaanderen vzw overmaakt, worden deze in het ledenbestand van WSVL opgenomen.   De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Wandelsport Vlaanderen vzw gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.  De privacy verklaring is te vinden op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw.

6.4. Het Lid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens opvragen via info@wandelsport.be .

Artikel 7. Beëindiging Lidmaatschap en schorsing van het lidmaatschap

7.1. Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

7.2. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Artikel 8. Informatieverplichting

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (bv. adresgegevens) dienen aan Wandelsport Vlaanderen vzw te worden doorgegeven.

8.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Wandelsport Vlaanderen vzw kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden van het Lid.

Artikel 9. Slotbepaling

9.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.